2020-05-04

کمک به نیازمندان

یکی از اهداف خیریه محمد امین(ص) یاری رساندن به نیازمندان می باشد. کمک و یاری رسانی به افرادی که دست روزگار آنان را از کسب روزی و درآمد حلال باز داشته است. اولویت ما کمک و یاری رسانی در چهار حوزه: سالمندان، کمک به معیشت، سلامت و فرهنگی- اجتماعی است.

شما نیز می توانید در این کار خیر سهیم باشید و بسته به احساس درونی تان در دو بخش اقلام بهداشتی و بسته ارزاق با اندک هزینه ای دل نیازمندان را شاد نمایید.

شماره کارت خیریه محمد امین(ص):

۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۶۲۹۰۱۲