2020-05-04

معرفی نیازمند

تو را من چشم در راهم…

ما آماده ایم تا در راستای هدف کمک به نیازمندان با شما تعامل و گفتگو داشته باشیم. اگر شما فرد یا افرادی را می شناسید که نیازمند هستند از طریق شماره تماس خیریه محمد امین (ص):

۰۳۱-۳۶۲۴۹۵۹۵ به ما معرفی کنید.

شایان ذکر است که با توجه به محل استقرار ما در اصفهان، امکان یاری رسانی به نیازمندان بیرون از محدوده اصفهان را نخواهیم داشت.